ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ੇ


ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:
ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ।.

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ (ਲੇਟੈਸਟ) ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਹਨ:
 • Android - Android 5.1 (Lollipop) (ਲਾਲੀਪਾਪ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
 • iOS - iOS 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ (ਸੁਪੋਰਟਿਡ) ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਰੇਂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ , ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਬਿਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ Bluetooth® ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਐਪ ਬਿਲਡ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ (ਬੈਕ) ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ 'COVID-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਾਗਿੰਗ' ਜਾਂ 'COVID-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ) ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ COVID-19 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ AFP ਤੱਤ ਜਾਂਚ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ

 1. ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
 2. ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।
 3. Bluetooth ਟਰਨ ਔਨ ਕਰੋ।
 4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਕਟਿਵ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਗਾਈਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕ੍ਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਐਕ੍ਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨ (ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ:
 • Wi-Fi ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
 • ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
 • ਪਿਛਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ (ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ‘?’ ਜਾਂ ‘.’ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ), ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ 'Resend PIN' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ VPN (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ Android ਫ਼ੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ SMS ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ (ਮੈਸੇਜ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਮ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ:
 • ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ

ਜਦ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

iOS ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
'COVIDSafe ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ COVIDSafe ਲਈ ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ (ਲੇਟੈਸਟ) ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ


'COVIDSafe ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ COVIDSafe ਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜੇ ਐਪ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ


'COVIDSafe ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।'
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ Bluetooth ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

Android ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
'COVIDSafe ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਧਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ COVIDSafe ਲਈ ਵਰਜ਼ਨ ਅੱਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ (ਲੇਟੈਸਟ) ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ


'COVIDSafe ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜੇ ਐਪ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ


'COVIDSafe ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVIDSafe ਚਲਣ ਲਈ Bluetooth ਚਾਲੂ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ Bluetooth ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ


'COVIDSafe ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Bluetooth ਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦਿਓ।'
 • ਜੇ Android ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਚਾਲੂ (ਇਨੇਬਲਡ) ਨਹੀਂ ਹਨ


'COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVIDSafe ਚਲਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੰਦ (ਡਿਸੇਬਲਡ) ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ Adroid ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਚਾਲੂ (ਇਨੇਬਲਡ) ਹੈ


'COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।'
 • ਜੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ


'COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ COVIDSafe ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ।'
 • COVIDSafe ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ SMS ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ:
 • ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਿੰਨ ਦੇਣ ਲਈ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ COVIDSafe ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ।.
ਗੂਗਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਾ ਜੋ Bluetooth ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ COVIDSafe ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। COVIDSafe ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ Bluetooth ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਾਂ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ 10 ਅੱਪਡੇਟ
DTA ਐਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ 10 ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਨੇ Android ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ Bluetooth ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

Android OS ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ: 'ਵਧੀਆ' ਜਾਂ 'ਖ਼ਰਾਬ’|

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ Bluetooth ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ (ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ COVIDSafe 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ:
 • ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ Bluetooth ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
 • Android ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫ਼ੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

Android 'ਤੇ COVIDSafe ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਲਈ Bluetooth ਪਹੁੰਚ (ਐਕਸੈਸ) ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ:
 • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
 • ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਪ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਰਜ਼ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

COVIDSafe ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
 1. ਐਪ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
 2. ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਪੋਸਟਕੋਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
 3. COVIDSafe ਲਈ ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ।
 4. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਕਿ COVIDSafe ਸਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੈ:
  • ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਹੈ' ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVIDSafe ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

COVIDSafe ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦੇਂ ਹੋI|

ਜੇ COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇ ਐਪ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'COVIDSafe ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।

COVIDSafe ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ Bluetooth ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 • ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਔਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਾਂ 'ਤੇ Bluetooth ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ| COVIDSafe ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

COVIDSafe ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:
 • ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ
 • ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
 • ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਫਕੰਸ਼ਨਿੰਗ) ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਘੱਟ ਹੈ (ਫ਼ੋਨ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ COVIDSafe ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ:
 • iOS ਲਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਪ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
 • ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੋਸਟਕੋਡ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਐਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 • ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' 'ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ 'ਆਟੋ-ਅੱਪਡੇਟ ਐਪਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • iOS ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ, 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' 'ਤੇ ਜਾਓ, 'ਆਈ ਟਿਊਨਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ 'ਐਪ ਅੱਪਡੇਟ' ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ (ਅਨੇਬਲ) ਕਰੋ।

ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ (ਪ੍ਰੈਫਰਡ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ iOS ਜਾਂ Android ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ (ਪ੍ਰੈਫਰਡ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਸਰੋਤ ਦੇਖੋ।

ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਾ

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Bluetooth-ਸਮਰੱਥ (ਵੈਲਿਡ) ਹਨ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਸਮਰੱਥ (ਵੈਲਿਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ|

ਐਪ ਤੋਂ:
 1. 'ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 2. ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਲਈ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ (ਡਿਸੇਬਲੇਡ) ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

OPPO ਫ਼ੋਨ
OPPO ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਅਨੁਕੂਲਣ (ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ (ਡਿਸੇਬਲੇਡ) ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੈਟਿੰਗਾਂ' ਤੋਂ 'ਫੋਨ ਬਾਰੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ColorOS 5.0 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ OPPO ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ:
 1. OPPO ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 'ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 3. 'ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 4. 'ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ColorOS ਵਰਜਨ 3.2 ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ OPPO ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ:
 1. 'ਸੈਟਿੰਗ' 'ਤੇ ਜਾਓ।
 2. ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 3. 'ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ।
 4. ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਓਪਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ (ਡਿਸੇਬਲੇਡ) ਕਰੋ।

ਜੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Bluetooth® ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ Bluetooth ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Bluetooth ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। Bluetooth ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ Bluetooth ਔਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਕਟਿਵ' ਦੇਖੋਂਗੇ।

ਜੇ Bluetooth ਔਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Bluetooth ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ Bluetooth ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦ:
 • ਨਵੇਂ Bluetooth ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ
 • Bluetooth ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:
ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰ/ ਉਪਕਰਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਡੀਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ support@covidesafe.gov.au ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ' ਫੰਕਸ਼ਨੇਲਿਟੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਕੰਪਟਿਬਿਲਿਟੀ)ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ
ਐਪ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਐਪਲ ਵਾਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (ਕੰਮਪੈਟੀਬਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ iOS ਦੇ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਜ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਅਰੇਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ Bluetooth ਨੂੰ ਚਾਲੂ (ਅਨੇਬਲਡ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ Bluetooth ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਮ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਂਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 'Android ਡਿਵਾਈਸ'।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ Bluetooth ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ (ਪੇਅਰਿੰਗ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਤੋਂ 'Bluetooth ਪੇਅਰਿੰਗ ਬੇਨਤੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 'ਰੱਦ ਕਰੋ' ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੋਟਾਲਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ


ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਐਪ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ (ਡਿਲੀਟ) ਦੇਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:
 • ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜੀਕਰਨ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ, ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕੋਡ, ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰੋਸੈਸ) ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕ੍ਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟ੍ਰਾੰਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (DTA) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ:
 • ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਨਹੀਂ' ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹੁੰਚਣਯੋਗਤਾ (ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਆਰਾਂ (ਸਟੈਂਡਰਜ਼) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ (ਰਿਵੀਓ) ਵਿੱਚ, Vision Australia ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੇਧਾਂ (WCAG) 2.1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ A ਅਤੇ ਪੱਧਰ AA ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹੋ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
 • ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪ੍ਰੋਸੈਸ) ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀਕਿਉਂਸਿੰਗ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
 • ਵੋਆਇਸਓਵਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਫੰਕਸ਼ਨੇਲਿਟੀ)
 • ਬਟਨਾਂ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
 • ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਧਰੀ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ:
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ
 • ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
 • ਰੰਗ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਹੈ
 • ਚਿੱਤਰਾਂ ਲਈ alt ਟੈਕਸਟ ਹੈ

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।

ਅਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਸੇਧਾਂ (WCAG) ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ(ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ support@covidsafe.gov.au ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ' ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਫੰਕਸ਼ਨੇਲਿਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਅਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਸੋਰਸ ਕੋਡ

ਤੁਸੀਂ GitHub ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।

Tਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾੰਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (DTA) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਰੀਵਿਊ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ DTA ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ, ਉਹ ਐਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ DTA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। DTA ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡਸੇਫ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: